ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ


31.തൈക്കാട്ടുശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 അരൂക്കുറ്റി
2 പെരുമ്പളം
3 വാഴത്തറവെളി
4 പൂച്ചാക്കല്‍
5 തേവര്‍വട്ടം
6 മാക്കേക്കടവ്
7 പള്ളിപ്പുറം
8 തിരുനെല്ലൂര്‍
9 പല്ലുവേലി
10 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി
11 തളിയാപറമ്പ്
12 തൃച്ചാറ്റുകുളം
13 നദുവത്ത്‌നഗര്‍
32.പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 അരൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
2 അരൂര്‍ കിഴക്ക്
3 എരമല്ലൂര്‍
4 ചമ്മനാട്
5 കുത്തിയതോട്
6 നാലുകുളങ്ങര
7 തുറവൂര്‍
8 പട്ടണക്കാട്
9 വയലാര്‍
10 കളവംകോടം
11 വെട്ടയ്ക്കല്‍
12 മനക്കോടം
13 ചങ്ങരം
14 എഴുപുന്ന
33.കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 തൈക്കല്‍ ബീച്
2 കടക്കരപ്പള്ളി
3 കുറുപ്പംകുളങ്ങര
4 തണ്ണീര്‍മുക്കം
5 പുത്തനങ്ങാടി
6 ശ്രീകണ്ട മംഗലം
7 ഇല്ലത്തുകാവ്‌
8 കഞ്ഞിക്കുഴി
9 മായിത്തറ
10 മാരാരിക്കുളം
11 കണിച്ചുകുളങ്ങര
12 തിരുവിഴ
13 ചെന്നവേലി
34.ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 വളവനാട്
2 ബ്ലോക്ക് ആഫീസ് വാര്‍ഡ്‌
3 മുഹമ്മ
4 പുത്തനങ്ങാടി
5 മണ്ണഞ്ചേരി
6 കലവൂര്‍
7 പൂന്തോപ്പ്
8 ചാരംപറമ്പ്
9 കൈതത്തില്‍
10 ഐക്യഭാരതം
11 പാതിരപ്പള്ളി
12 സര്‍വോദയപുരം
13 കാട്ടൂര്‍
35.അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 വാടയ്ക്കല്‍
2 ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്
3 അറവുകാട്‌
4 വണ്ടാനം
5 കാക്കാഴം
6 അമ്പലപ്പുഴ
7 തോട്ടപ്പള്ളി
8 പുറക്കാട്
9 കരൂര്‍
10 അമ്പലപ്പുഴ ഗവ കോളേജ്
11 എം സി എച്ച്
12 പുന്നപ്ര
13 പോളി ടെക്നിക്
36.ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 കുട്ടമംഗലം
2 മങ്കൊമ്പ് തെക്കേക്കര
3 എടത്വാ
4 നടുവിലേമുറി
5 തലവടി
6 ആനപ്രമ്പല്‍
7 പച്ച
8 തകഴി
9 നടുഭാഗം
10 ചെമ്പുംപുറം
11 ചമ്പക്കുളം
12 നെടുമുടി
13 കൈനകരി
37.വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 നീലംപേരൂര്‍
2 നാരകത്തറ
3 വെളിയനാട്
4 കിടങ്ങറ
5 മുട്ടാര്‍
6 മിത്രക്കരി
7 വേഴപ്ര
8 രാമങ്കരി
9 പുളിങ്കുന്ന്
10 മങ്കൊമ്പ്
11 കോളേജ്
12 കുന്നുമ്മ
13 കാവാലം
38.ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍
2 വനവാതുക്കര
3 മുളക്കുഴ
4 അരീക്കര
5 വെണ്മണി കിഴക്ക്
6 വെണ്മണി പടിഞ്ഞാറ്‌
7 ആല
8 ചെറുവല്ലൂര്‍
9 ചെറിയനാട്‌
10 പുലിയൂര്‍
11 എണ്ണയ്ക്കാട്
12 ബുധനൂര്‍
13 പാണ്ടനാട്‌
39.ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 കരുവാറ്റ വടക്ക്
2 ചെറുതന
3 വീയപുരം
4 നീണ്ടൂൂര്
5 പള്ളിപ്പാട്
6 ചെറുതന ആനാരി
7 താമല്ലാക്കല്
8 കുമാരപുരം
9 കാര്ത്തികപ്പളളി
10 കാര്ത്തികപ്പളളിപടിഞ്ഞാറ്
11 തൃക്കുന്നപ്പുഴ
12 പല്ലന
13 കരുവാറ്റ തെക്ക്
40.മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 മാന്നാര്‍
2 കുട്ടംപേരൂര്‍
3 ചെന്നിത്തല
4 തഴക്കര
5 ഇറവങ്കര
6 വെട്ടിയാര്‍
7 കുറത്തികാട്
8 പുത്തന്‍കുളങ്ങര
9 പല്ലാരിമംഗലം
10 ഈരേഴ
11 ചെട്ടികുളങ്ങര
12 കാരാഴ്മ
13 വലിയപെരുമ്പുഴ
41.ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 ഭരണിക്കാവ്
2 ചുനക്കര
3 നൂറനാട്‌
4 പടനിലം
5 പാലമേല്‍
6 പണയിൽ
7 എല്‍ എസ് വാര്‍ഡ്‌
8 ചാരുംമൂട്
9 താമരക്കുളം
10 കണ്ണനാകുഴി
11 വള്ളികുന്നം
12 മണയ്കാട്
13 കറ്റാനം
42.മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകൾ
ഡിവിഷന്‍ നം ഡിവിഷന്‍ പേര്
1 മംഗലം
2 ചിങ്ങോലി
3 ചേപ്പാട്
4 ഏവൂര്‍
5 പത്തിയൂര്‍‍ കിഴക്ക്‌
6 പുള്ളിക്കണക്ക്
7 കൃഷ്ണപുരം
8 ദേവികുളങ്ങര
9 കണ്ടലൂര്‍ തെക്ക്‌
10 പത്തിയൂർ പടിഞ്ഞാറ്
11 ചൂളത്തെരുവ്
12 മുതുകുളം
13 കണ്ടല്ലൂർ
14 ആറാട്ടുപുഴ തെക്ക്