ക്ലോസ്

പ്രളയം 2018 ആലപ്പുഴ

നാശനഷ്ടമുണ്ടായ വീടുകളുടെ താലൂക്കുതല വിവരങ്ങൾ
ക്രമ നം താലുക്ക് അംഗീകരിച്ചവ നിരസിച്ചവ
1 അമ്പലപ്പുഴ പൂര്‍ണം അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
ആര്യാട് പുന്നപ്ര അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് കരുമാടി
2 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി പൂര്‍ണം കരുവാറ്റ മുതുകുളം പള്ളിപ്പാട് കൃഷ്ണപുരം
ചിങ്ങോലി ചെറുതന
3 ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഭാഗം-1 ഭാഗം-2 ഭാഗം-3 ബുധനൂര്‍ ചെങ്ങന്നൂര്‍ തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍
4 മാവേലിക്കര പൂര്‍ണം നൂറനാട് ചുനക്കര കണ്ണമംഗലം പെരിങ്ങാല
5 ചേര്‍ത്തല പൂര്‍ണം ഭാഗികം അരൂകുറ്റി ചേര്‍ത്തല തെക്ക് കോടംതുരുത്ത് കുത്തിയതോട് വയലാര്‍ ചെനംപള്ളിപ്പുറം കൊക്കോതമംഗലം എഴുപുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴി തണ്ണീർമുക്കം കടകരപ്പള്ളി പട്ടണക്കാട്
6 കുട്ടനാട് ചമ്പക്കുളം എടത്വ കൈനകരി വടക്ക് കൈനകരി തെക്ക് കാവാലം കുന്നുമ മുട്ടാര്‍ നെടുമുടി നീലംപെരുര്‍ പുളിങ്കുന്ന് രാമങ്കരി തകഴി തലവടി വെളിയനാട്
ഭാഗം-2
ഭാഗം-3
ഭാഗം-4
ഭാഗം-5
തകഴി പുളിങ്കുന്ന് വെളിയനാട് നെടുമുടി