ക്ലോസ്

നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങള്‍

102.അരൂര്‍ നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 അരൂകുറ്റി പഞ്ചായത്ത്
2 അരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
3 ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത്
4 എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്ത്
5 കോടംതുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത്
6 കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്ത്
7 പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത്
8 പെരുമ്പളം പഞ്ചായത്ത്
9 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്
10 തുറവൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
103.ചേര്‍ത്തലനിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ചേര്‍ത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റി
2 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3 കടക്കരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്
4 കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത്
5 മുഹമ്മ പഞ്ചായത്ത്
6 പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്ത്
7 തണ്ണീര്‍മുക്കം പഞ്ചായത്ത്
8 വയലാര്‍ പഞ്ചായത്ത്
104.ആലപ്പുഴ നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകൾ നം. 1 മുതൽ 19 വരെ & 45 മുതൽ 50 വരെ
2 ആര്യാട് പഞ്ചായത്ത്
3 മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത്
4 മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്
5 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്
105.അമ്പലപ്പുഴ നിയമസഭ മണ്ഡലം
സീ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡുകൾ നം. 20 മുതൽ 44 വരെ
2 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്
3 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്
4 പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്ത്
5 പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്
6 പുറക്കാട് പഞ്ചായത്ത്
107.ഹരിപ്പാട്‌ നിയമസഭ മണ്ഡലം
സീ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്ത്
2 ചേപ്പാട് പഞ്ചായത്ത്
3 ചെറുതന പഞ്ചായത്ത്
4 ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്ത്
5 ഹരിപ്പാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
6 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്
7 കരുവാറ്റ പഞ്ചായത്ത്
8 കുമാരപുരം പഞ്ചായത്ത്
9 മുതുകുളം പഞ്ചായത്ത്
10 പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്ത്
11 തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്
108.കായംകുളം നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി
2 ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്
3 കണ്ടല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
4 കൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത്
5 പത്തിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
6 ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്ത്
7 ചെട്ടികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത്
99.കുട്ടനാട് നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്ത്
2 എടത്വ പഞ്ചായത്ത്
3 കൈനകരി പഞ്ചായത്ത്
4 കാവാലം പഞ്ചായത്ത്
5 മുട്ടാര്‍ പഞ്ചായത്ത്
6 നെടുമുടി പഞ്ചായത്ത്
7 നീലംപേരൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
8 പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്ത്
9 രാമങ്കരി പഞ്ചായത്ത്
10 തകഴി പഞ്ചായത്ത്
11 തലവടി പഞ്ചായത്ത്
12 വെളിയനാട് പഞ്ചായത്ത്
13 വീയപുരം പഞ്ചായത്ത്
109.മാവേലിക്കര നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
8 മാവേലിക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി
2 ചുനക്കര പഞ്ചായത്ത്
3 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത്
4 മാവേലിക്കര – താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത്
5 നൂറനാട് പഞ്ചായത്ത്
6 പാലമേല്‍ പഞ്ചായത്ത്
7 തഴക്കര പഞ്ചായത്ത്
8 വള്ളികുന്നം പഞ്ചായത്ത്
110.ചെങ്ങനൂര്‍ നിയമസഭ മണ്ഡലം
ക്രമ.നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി
1 ചെങ്ങനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
2 ആല പഞ്ചായത്ത്
3 ബുധനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
4 ചെറിയനാട് പഞ്ചായത്ത്
5 മാന്നാര്‍ പഞ്ചായത്ത്
6 മുളക്കുഴ പഞ്ചായത്ത്
7 പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്ത്
8 പുലിയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
9 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്
10 വെണ്മണി പഞ്ചായത്ത്
11 ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുന്തുറ പഞ്ചായത്ത്