ക്ലോസ്

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്ററും, പരിപാലിക്കുന്നതും നില നിർത്തുന്നതും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആണ്.

ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കും വെബ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജരെ nodalalp[at]gmail[dot]com എന്ന വിലാസത്തില്‍ സമീപിക്കാം.

ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിർദേശങ്ങൾ , രൂപകൽപന അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

ഐ.ടി നോഡൽ ഓഫീസർ / ജില്ലാ ഐടി കോർഡിനേറ്റർ
ഐടി സെൽ, കളക്ടറേറ്റ്
ആലപ്പുഴ
കേരളം – 688001
ഇ-മെയിൽ: nodalalp[at]gmail[dot]com