ക്ലോസ്

സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ – നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021

ക്രമ നമ്പർ എൽഎസി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് പാർട്ടി ചെലവ് കണക്ക്
1 102-Aroor DALEEMA Communist Party of India (Marxist)
RUGMA PRADEEP Bahujan Samaj Party
Adv. SHANIMOL OSMAN Indian National Congress
ANIYAPPAN Bharath Dharma Jana Sena
AMBIKA K N (PRIYANKA ANUP) Democratic Social Justice Party
K PRATHAPAN SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
PRAMOD PERUMPUZHA Anna Democratic Human Rights Movement Party of India
VAYALAR RAJEEVAN Bahujan Dravida Party
CHANDRAN Independent
2 103-Cherthala VAYALAR JAYAKUMAR Bahujan Samaj Party
P PRASAD Communist Party of India
ADV.S SARATH Indian National Congress
ADV.P S JYOTHIS Bharath Dharma Jana Sena
KARTHIKEYAN Independent
SARATH S KANNATTUVELI Independent
SHAJAHAN V A Independent
ADV.SONNYMON K MATHEW Independent
3 104-Alappuzha P.P Chitharanjan Communist Party of India (Marxist)

1

Dr.K.S Manoj Indian National Congress 1
2
3
4
5
6
7
Sandeep Vachaspati Bharatiya Janata Party 1
2
3
4
5
6
7
8

Subeendran K.C Bahujan Samaj Party 1
K.A Vinod SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
Shylendran Bahujan Dravida Party 1
4 105-Ambalappuzha Anoop Antony Bharatiya Janata Party 1 2
Adv.M.Liju Indian National Congress 1 2
H.Salam Communist Party of India (Marxist) 1 2
M.M.Thahir SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF INDIA 1
Subaida SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST) 1 2
Subhadramma Thottappally Welfare Party Of India 1
5 106-Kuttanad THOMAS K THOMAS Nationalist Congress Party
Adv. JACOB ABRAHAM Kerala Congress
THAMPI METTUTHARA Bharath Dharma Jana Sena
BIJU XAVIER SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
Dr. VINU Democratic Social Justice Party
6 107-Haripad RAMESH CHENNITHALA Indian National Congress
Adv. R. SAJILAL Communist Party of India
K. SOMAN Bharatiya Janata Party
MADHU. T SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
Adv. NIYAZ BHARATI Independent
7 108-Kayamkulam Aritha Babu Indian National Congress
Adv. U. Prathibha Communist Party of India (Marxist)
Pradeeplal Bharath Dharma Jana Sena
Myna Gopinath SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
Maniyappan Achari Independent
Rajeev R Independent
Sathyanarayanan S Independent
8 109-Mavelikkara M S ARUN KUMAR Communist Party of India (Marxist)
K K SHAJU Indian National Congress
K SANJU Bharatiya Janata Party
K SASIKUMAR SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
SURESH NOORANAD Ambedkarite Party of India
B SUBHASH Independent
9 110-Chengannur M. V. GOPAKUMAR Bharatiya Janata Party
M. MURALI Indian National Congress
SHAJI T. GEORGE Bahujan Samaj Party
SAJI CHERIAN Communist Party of India (Marxist)
T. K. GOPINATHAN SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA (COMMUNIST)
MELVIN. K. MATHEW Democratic Social Justice Party
POULOSE Independent