ക്ലോസ്

സമയപ്പട്ടിക

വോട്ടെടുപ്പ് പരിപാടികൾ സമയക്രമം
പത്ര വാർത്ത പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തിയതി 16.03.2024 (ശനി)
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി 28.03.2024 (വ്യാഴം)
നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 04.04.2024 (വ്യാഴം)
നാമനിർദ്ദേശപത്രിക പരിശോധിക്കുന്ന തീയതി 05.04.2024 (വെള്ളി)
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 08.04.2024 (തിങ്കള്‍)
വോട്ടെടുപ്പ് 26.04.2024 (വെള്ളി)
വോട്ട് എണ്ണല്‍ 04.06.2024 (വ്യാഴം)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകണ്ട തീയതി 06.06.2024 (വ്യാഴം)