ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -ശവക്കോട്ടപ്പാലം വീതി കൂട്ടലും – കൊമ്മാടി പാലം പുതുക്കി പണിയലും

ശവക്കോട്ടപ്പാലം വീതി കൂട്ടലും – കൊമ്മാടി പാലം പുതുക്കി പണിയലും