ക്ലോസ്

പൊതു സേവനങ്ങൾ

ബാങ്കുകള്‍
ആശുപത്രികൾ

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട്

ആര്‍ എച്ച് റ്റി സി ചെട്ടികാട് ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04772248680
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

എല്‍ എസ് നൂറനാട്

ഇ-മെയില്‍ : lsnooranad[at]gmail[dot]com
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍

നഗരസഭകള്‍
കോളേജുകൾ
തപാല്‍
സർക്കാരിതര സംഘടനകള്‍
സ്കൂളുകള്‍