ക്ലോസ്

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ

Sl. No. Designation Phone Number Mobile Number Email
1 District Police Chief (DPC) 0477 2239326 9497996982 spalpy.pol@kerala.gov.in
2 Deputy Commandant AR Camp 0477 2230170 9497990234 dcaralpy.pol@kerala.gov.in
3 Asst. Commandant I Wing AR Camp 0477 2230170 9497990260 acadjar.pol@kerala.gov.in
4 SHO Alappuzha South Police Station 0477 2239343 9497987059 shoalpsalp.pol@kerala.gov.in
5 WCI Women Cell 0477 2237474 9497987070 ciwmncelalpy.pol@kerala.gov.in
6 SI Cyber Cell 0477 2230804 9497976000 cybrcelalpy.pol@kerala.gov.in
7 SHO Vallikunnam Police Station 0479 2335240 9497961187 shovliknmalpy.pol@kerala.gov.in
8 District Passport Cell Alappuzha 0477 2230240    
9 DySP Special Branch 0477 2239435 9497990037 dyspsbalpy.pol@kerala.gov.in
10 SHO Trikkunnapuzha Police Station 0479 2482026 9497980294 shotrkzalp.pol@kerala.gov.in
11 Asst. Commandant II Wing AR Camp 0477 2230170 9497990261  
12 SI Alappuzha Traffic Police Station 0477 2251111 9497980303 shotrfcpsalpy.pol@kerala.gov.in
13 Reserve Inspector I AR Camp 0477 2230170 9497987347  
14 SI Chengannur Traffic Unit 0479 2453499    
15 SHO Kurathikad Police Station 0479 2377600 9497980310 shokrkpdpalpy.pol@kerala.gov.in
16 Finger Print Alappuzha 0477 2251022 9497975971  
17 DySP DCRB 0477 2251022 9497990038 dyspdcrbalpy.pol@kerala.gov.in
18 SHO Aroor Police Station 0478 2872044 9497947282 shoarralpy.pol@kerala.gov.in
19 SHO Mavelikara Police Station 0479 2344342 9497987067 shomvlkraalpy.pol@kerala.gov.in
20 SHO Punnapra Police Station 0477 2287669 9497980293 shopnpralpy.pol@kerala.gov.in
21 Reserve Inspector II AR Camp 0477 2230170 9497987348  
22 SI Cherthala Traffic Unit   9497975240  
23 SHO Mannar Police Station 0479 2312224 9497987066 shomnralp.pol@kerala.gov.in
24 Women Cell Alappuzha 0477 2237848 9497961384  
25 DySP Narcotic Cell   9497990040 dyspnaralpy.pol@kerala.gov.in
26 SHO Pattanakkad Police Station 0478 2592210 9497947283 shoptnkdalpy.pol@kerala.gov.in
27 DySP District Crime Branch. 0477 2239095 9497990039 dyspcdalpy.pol@kerala.gov.in
28 DySP Ambalappuzha 0477 2271227 9497940865 dyspamzalpy.pol@kerala.gov.in
29 SHO Cyber Police Station 0477 2230804 9497981288 cyberpsalpy.pol@kerala.gov.in
30 SHO Kuthiathode Police Station 0478 2562239 9497987063 shokthtdalpy.pol@kerala.gov.in