ക്ലോസ്

പുറക്കാട്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അനന്തേശ്വരം ജെ സുധാമണി മെമ്പര്‍
2 ചേന്നക്കര ലിജി ദേവദത്തന്‍(മണിക്കുട്ടി) മെമ്പര്‍
3 ഹാര്‍ബര്‍ പി ആരോമല്‍ മെമ്പര്‍
4 കാരൂര്‍ സജി മാതേരി മെമ്പര്‍
5 കാരൂര്‍  കിഴക്ക് ജയശ്രീ(ജയശ്രീ ചന്തു) മെമ്പര്‍
6 കാരൂര്‍ വടക്ക് പ്രിയ ബി മെമ്പര്‍
7 നാലുചിറ പ്രബലേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
8 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് രഹ് മത്ത് മെമ്പര്‍
9 പായല്‍കുളങ്ങര പ്രസാദ് മെമ്പര്‍
10 പഴയങ്ങാടി പ്രഭാ രവി മെമ്പര്‍
11 പഴയപുറക്കാട് ബിന്ദു ഷാജി മെമ്പര്‍
12 പുന്തല ശശികാന്തന്‍ മെമ്പര്‍
13 പുറക്കാട് സുലേഖ ബാബു മെമ്പര്‍
14 പുത്തനട സുജാ തങ്കക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍
15 സ്പില്‍വെ ഈസ്റ്റ് ആര്‍ രാജി ഉണ്ണി മെമ്പര്‍
16 തോട്ടപ്പള്ളി ആര്‍ സുനി മെമ്പര്‍
17 തോട്ടപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് പി പി നിജി മെമ്പര്‍
18 തൈച്ചിറ അഡ്വ വി എസ് ജിനു രാജ് മെമ്പര്‍