ക്ലോസ്

പുന്നപ്ര തെക്ക്

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അഞ്ജലിപ്പറമ്പ് വാര്‍ഡ് ബിന്ദു ബിജു മെമ്പര്‍
2 അറവുകാട് വാര്‍ഡ് റ്റി പ്രദീപ് മെമ്പര്‍
3 സി വൈ എം എ  വാര്‍ഡ് ഉഷാ ഫ്രാന്‍സിസ് മെമ്പര്‍
4 ഇറത്തോട് വാര്‍ഡ് സിന്ധുമോള്‍ റ്റി ബി മെമ്പര്‍
5 ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റ്ര്‍ വാര്‍ഡ് ക്യഷ്ണപ്രീയ മെമ്പര്‍
6 ജെ ബി സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ് എം ഷീജ മെമ്പര്‍
7 കരിംബ വളവ് വാര്‍ഡ് ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
8 കറുത്തമഠം വാര്‍ഡ് സുലഭാ ഷാജി മെമ്പര്‍
9 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് ഇന്ദുലേഖ മെമ്പര്‍
10 പോളിടെക്നിക് വാര്‍ഡ് സുധര്‍മ്മ മെമ്പര്‍
11 പൊത്താശേരി വാര്‍ഡ് സലീന മെമ്പര്‍
12 പവര്‍ഹൌസ് വാര്‍ഡ് നസീര്‍ മെമ്പര്‍
13 റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ് ലത മെമ്പര്‍
14 സി എം സി വാര്‍ഡ് ഫൌസിയ മെമ്പര്‍
15 സമരഭൂമി വാര്‍ഡ് കെ എഫ് തോബിയോസ് മെമ്പര്‍
16 വെട്ടിക്കരി വാര്‍ഡ് ആര്‍ രാജിമോന്‍ മെമ്പര്‍
17 വിജ്ഞാനപ്രദായിനി ഗ്രന്ഥശാല വാര്‍ഡ് മേഴസി അലോസിയസ് (മോളി) മെമ്പര്‍