ക്ലോസ്

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – ഉപവരണാധികാരികള്‍

ക്രം. സം. അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം ഉപവരണാധികാരി ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
1 102 – Aroor Flavishal P V
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Pattanakkad, Alappuzha
0478 – 2592249 9995884058 bdo_ptkd@ymail.com
2 103 – Cherthala Dineshan P K
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Kanjikkuzhi, Alappuzha
0478 – 2862445 8281552701 kanjikuzhibdo@gmail.com
3 104 – Alappuzha Rahul G Krishnan
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Aryad
0477 – 2292425 8157882876 bdoaryad@gmail.com
4 105 – Ambalappuzha Shinod P R
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Ambalappuzha
0477 – 2266206 9446369455 bdoamb@yahoo.in
5 106 – Kuttanad Rehana Yunus
Tahsildar LA General
O/o. Tahsildar LA General, Alappuzha
  9447400023 lageneral2015@gmail.com
6 107 – Harippad Deepu S
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Harippad
0479 – 2413890 7012796002 bdoharipad@gmail.com
7 108 – Kayamkulam  Lijumon S
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Muthukulam
0479 – 2472044 9495528520 bdomuthukulam@gmail.com
8 109 – Mavelikkara  R Ajayakumar
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Mavelikkara
0477 – 2303457 9895120153 mavelikarabdo@gmail.com
9 110 – Chengannur  Beena S
Block Development Officer
O/o. Block Development Officer, Chengannur
0479 – 2464298 9495323067 bdochr@gmail.com