ക്ലോസ്

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – ജില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പധികാരി

പേര് ചുമതല ഫോൺ ഫാക്സ് മൊബൈൽ
എ അലക്സാണ്ടർ ഐഎഎസ് ഡി.ഇ.ഓ. & ജില്ലാ കളക്ടർ 0477 2251720 0477 2251720 9447129011