ക്ലോസ്

താമസസൗകര്യം (ഹോട്ടല്‍ / റിസോര്‍ട്ട് / സത്രം )

 

ഹോട്ടലുകളുടെ പേരുകള്‍ താരിഫ് റേഞ്ച് (Rs) ഫോണ്‍
പിഡബ്ല്യുഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ് 600-2000 0477 2239990
ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്  600-750 0477 2324453
കെ റ്റി ഡി സി യാത്രി നിവാസ് 250-500 0477 2244460
മാരാരി  ബീച്ച്  റിസോര്‍ട്ട് 7500-10000 0477 2863801
കോക്കനട്ട് കണ്‍ട്രി 3000-4000 0477 2251070
കായലോരം 1890-2520 0477 2231573
ആലപ്പി  ബീച്ച്  റിസോര്‍ട്ട് 1500-2500 0477 2263408
കയര്‍ ലേക്ക് വില്ലേജ്  റിസോര്‍ട്ട് 1500-2000 0477 2241693
അനാമിക  ദി  വില്ല 1500-2000 0477 2242044
റിവര്‍  വ്യൂ  റിസോര്‍ട്ട് 500 0477 2724276
കേരളീയം  ആയുര്‍വേദിക്  ലേക്ക്  റിസോര്‍ട്ട് 900-1350 0477 2231468
ആലപ്പി  പ്രിന്‍സ്  ഹോട്ടല്‍ 880-2000 0477 2243752
ദി  ഗ്രീന്‍  പാലസ്  ഹെല്‍ത്ത്  റിസോര്‍ട്ട് 800-1200 0477 2736262
കോക്കനട്ട്  പാംസ് 700-800 0477 2276385
ഹോട്ടല്‍  കോമള 605-990 0477 2243631
തറവാട്  ഹെറിറ്റേജ്  ഹോം 600-800 0477 2244599
ചെറുകര  നെസ്റ്റ് 550-950 0477 2251509
ഹോട്ടല്‍  റോയല്‍  പാര്‍ക്ക്‌ 540-990 0477 2264828
റിവര്‍  വ്യൂ  റിസോര്‍ട്ട് 500 0477 2724276
പാം  ഗ്രോവ് 500-1000 0477 2245004
കെ എസ് കോട്ടേജ് 500 0477 2270138
ഹോട്ടല്‍  ആര്‍കഡിയ 400-750 0477 2251354
പഠിപ്പുര  റെസിഡന്‍റെ് 350-650 0477 2245001
മുട്ടീല്‍  ഹോളിഡേയ്സ്  ഹോം 300-600 0477 2243265
സോനാ  ടൂറിസ്റ്റ്  ഹോം 300-500 0477 2235211
ആദിത്യ  റിസോര്‍ട്ട് 2500-350 0477 2244460
തറയില്‍  ടൂറിസ്റ്റ്  ഹോം 250-750 0477 2236475