ക്ലോസ്

ദുരന്ത നിവാരണം ബന്ധപ്പെടാന്‍

ജില്ലാതല വോളന്റിയർമാർ
പേര് / സ്ഥാനo ബന്ധപ്പെടുക മറ്റ് കോൺടാക്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം ചെങ്ങന്നൂർ 9447495009 0479 2452334
കൺട്രോൾ റൂം / ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ ആലപ്പുഴ 04772238630 04772236831 / 1077
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് / നോഡൽ ഓഫീസർ 8547610047 9447453244 (Nodal Officer)
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം മാവേലിക്കര 9447495008 0479-2302216
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം കാർത്തികപ്പള്ളി 9447495007 04792412797
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം അമ്പലപ്പുഴ 9447495005 04772253771
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം ചേർത്തല 9447495004 0478 2813103
ജില്ലാ കളക്ടർ ഓഫീസ് 04772243721 9495929011 / 04772251720 (CA to DC)
തഹസിൽദാർ / കൺട്രോൾ റൂം കുട്ടനാട് 94477495006 0477-2702221
ബെറിൽ തോമസ് – ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജർ ഐ ടി 9495632111 9495632111
ജില്ലാ റെസ്ക്യൂ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ 04772238630 9495003630/9495003640
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ / നോഡൽ ഓഫീസർ 88527318