ക്ലോസ്

ചേർത്തല താലൂക്കിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധി

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 18/01/2020

N9 – 1689-18 DCALP – HOLIDAY-reg