ക്ലോസ്

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് – 5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
1 അരൂക്കുറ്റി അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2872828 arookuttygp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/arookuttypanchayat/
2 ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2552230 chennampallippuram@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chennampallippurampanchayat
3 പാണാവള്ളി പാണാവള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2522250 pnlygp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/panavallypanchayat
4 പെരുമ്പളം പെരുമ്പളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2512264 secpblm@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/perumpalampanchayat
5 തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2532240 tsypanchayat@bsnl.in www.lsgkerala.in/thycattusserypanchayat
പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് – 7 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
6 അരൂര്‍ അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2872234 aroorgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/aroorpanchayat
7 എഴുപുന്ന എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2872562 ezhupunna@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/ezhupunnapanchayat
8 കത്തിയതോട് കത്തിയതോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2562250 ktdgramapt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kuthiathodpanchayat
9 കോടംതുരുത്ത് കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2562249 seckdmth@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kodamthuruthpanchayat
10 തുറവൂര്‍ തുറവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2562254 tvrgramapt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/Thuravoorpanchayat/
11 പട്ടണക്കാട് പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2592232 secretarypattanakkad@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/Pattanakkadpanchayat/
12 വയലാര്‍ വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2592601 vayalargp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/Vayalarpanchayat/
കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് – 5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
13 കടക്കരപ്പള്ളി കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2813185 nregakadgp@gmail[dot]com http://lsgkerala.in/Vayalarpanchayat/
14 കഞ്ഞിക്കുഴി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2862373 secretarykan@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kanjikuzhypanchayat/
15 ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2822650 secretarycherthalasouth@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/cherthalasouthpanchayat/
16 തണ്ണീര്‍മുക്കം തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2582841 deonregatkm@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/thanneermukkompanchayat/
17 മാരാരിക്കുളം വടക്ക് മാരാരിക്കുളം വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2862329 mngrpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mararikulamnorthpanchayat/
ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് – 4 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
18 ആര്യാട് ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2258030 aryadpanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/aryadpanchayat/
19 മണ്ണഞ്ചേരി മണ്ണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2292349 secmannancherrygramapanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mannancherrypanchayat/
20 മാരാരിക്കുളം തെക്ക് മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2258238 secretarymsgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mararikulamsouthpanchayat/
21 മുഹമ്മ മുഹമ്മ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0478-2862348 muhammapanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/muhammapanchayat/
അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് – 5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
22 അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2272033 amb_southgrp@bsnl.in www.lsgkerala.in/ambalapuzhasouthpanchayat/
23 അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2280525 ambalapuzhanorth@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/ambalapuzhanorthpanchayat/
24 പുന്നപ്ര തെക്ക് പുന്നപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2287827 punnaprasouthgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/punnaprasouthpanchayat/
25 പുന്നപ്ര വടക്ക് പുന്നപ്ര വടക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2286171 pngpalpy@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/punnapranorthpanchayat/
26 പുറക്കാട് പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2272031 secretarypurakkad@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/purakkadpanchayat/
ചമ്പക്കുളം ബ്ലോക്ക് – 6 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
27 എടത്വ എടത്വ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2212261 edathuagramapanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/edathuapanchayat/
28 കൈനകരി കൈനകരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2724235 kainakarygp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kainakarypanchayat/
29 ചമ്പക്കുളം ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2702268 nrega.ckm@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/champakulampanchayat/
30 തകഴി തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2274253 nregatky@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/thakazhypanchayat/
31 തലവടി തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2212428 thalavadygrp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/thalavadypanchayat/
32 നെടുമുടി നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2736236 nedumudygp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/nedumudipanchayat/
വെളിയനാട് ബ്ലോക്ക് – 6 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
33 കാവാലം കാവാലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2747240 kavalamgramapanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kavalampanchayat/
34 പുളിങ്കുന്ന് പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2702267 pulincunnoogpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/pulincunnoopanchayat/
35 നീലംപേരൂര്‍ നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2710610 neelamperoorgpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/neelamperoorpanchayat/
36 മുട്ടാര്‍ മുട്ടാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2219367 muttargpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/muttarpanchayat/
37 രാമങ്കരി രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2706632 secretaryramankary@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/ramankarypanchayat/
38 വെളിയനാട് വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0477-2753251 veliyanadgpp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/veliyanadpanchayat/
ചെങ്ങന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് – 8 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
39 ആല ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2369465 alagramapanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/alapanchayat/
40 ചെറിയനാട് ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2360149 cheriyanadgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/cheriyanadpanchayat/
41 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2427897 thiruvanvandoorgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/thiruvanvandoorpanchayat/
42 പാണ്ടനാട് പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2464287 pandanadpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/pandanadpanchayat/
43 പുലിയൂര്‍ പുലിയൂര്‍ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2464682 ecretarypuliyoorgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/puliyoorpanchayat/
44 ബുധനൂര്‍ ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2466283 secretarybudhanoor@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/budhanoorpanchayat/
45 മുളക്കുഴ മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2469251 mulakuzhagrama@yahoo.in www.lsgkerala.in/mulakuzhapanchayat/
46 വെണ്മണി വെണ്മണി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2352237 venmonygp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/venmoneypanchayat/
ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് – 7 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
47 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2485706 sec.kply@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/karthikappallypanchayat/
48 കരുവാറ്റ കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2492227 karuvattagp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/karuvattapanchayat/
49 കുമാരപുരം കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2412776 kumarapuramgramapanchayt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kumarapurampanchayat/
50 ചെറുതന ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2413278 cheruthanagp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/cheruthanapanchayat/
51 തൃക്കുന്നപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2482039 sectpzha@yahoo.in www.lsgkerala.in/thrikkunnappuzhapanchayat/
52 പള്ളിപ്പാട് പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2408656 pallipadgpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/pallippadpanchayat/
53 വീയപുരം വീയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2319649 veeyapuramgp@yahoo.in www.lsgkerala.in/veeyapurampanchayat/
മാവേലിക്കര ബ്ലോക്ക് – 5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
54 ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുന്തുറ ചെന്നിത്തല തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2325429 ctpanchayat@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chennithalathripperumthurapanchayat/
55 ചെട്ടികുളങ്ങര ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2348314 chettikulangaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chettikulangarapanchayat/
56 തഴക്കര തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2356048 thazhakkaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/thazhakarapanchayat/
57 മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2328305 mavthekekaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mavelikarathekkekarapanchayat/
58 മാന്നാര്‍ മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2312238 mannargp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mannarpanchayat/
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് – 6 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
59 ചുനക്കര ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2379536 chunakkaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chunakarapanchayat/
60 നൂറനാട് നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2374840 nooranadgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/nooranadpanchayat/
61 പാലമേല്‍ പാലമേല്‍ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2386326 palamelgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/palamelpanchayat/
62 ഭരണിക്കാവ് ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2332026 bharanikavugp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/bharanickavupanchayat/
63 മാവേലിക്കര-താമരക്കുളം മാവേലിക്കര-താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2370038 thamaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/mavelikarathamarakulampanchayat/
64 വള്ളികുന്നം വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2335236 valligramam@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/vallikunnampanchayat/
മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് – 8 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍
സി.നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ വിലാസം ഫോണ്‍ ഇമെയില്‍ വെബ്സൈറ്റ്
65 ആറാട്ടുപുഴ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2488240 secaranrega@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/arattupuzhapanchayat/
66 കണ്ടല്ലൂര്‍ കണ്ടല്ലൂര്‍ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2430254 kdlrgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/kandalloorpanchayat/
67 കൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2438682 krishnapuramgpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/krishnapurampanchayat/
68 ചിങ്ങോലി ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2486156 chingoligpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/chingolipanchayat/
69 ചേപ്പാട് ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2412264 chpdgp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/cheppadpanchayat/
70 ദേവികുളങ്ങര ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2445953 devikulangaragp@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/devikulangarapanchayat/
71 പത്തിയൂര്‍ പത്തിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2435182 pathiyoorpt@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/pathiyoorpanchayat/
72 മുതുകുളം മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
ആലപ്പുഴ
0479-2472027 mgpsec2008@gmail[dot]com www.lsgkerala.in/muthukulampanchayat/