ക്ലോസ്

കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ് രമണി മെമ്പര്‍
2 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി സൂസന്‍ ജോണ്‍ മെമ്പര്‍
3 മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി എം സാബു മെമ്പര്‍
4 മഹാത്മാഗാന്ധി മെമ്മോറിയല്‍ ലൈബ്രറി ഉല്ലാസ് മെമ്പര്‍
5 പണ്ടാരച്ചിറ പിങ്കി മെമ്പര്‍
6 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് എസ് അല്ലിരാണി മെമ്പര്‍
7 പുളിക്കീഴ് നോര്‍ത്ത് ആര്‍ അമ്പിളി മെമ്പര്‍
8 പുതുകുണ്ടം ആര്‍ അജിത്ത് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
9 എസ് എന്‍ ഡി പി എച്ച് എസ് ശോഭ മെമ്പര്‍
10 തോട്ടുകടവ് ആര്‍ റോഷിന്‍ മെമ്പര്‍
11 തോട്ടുകടവ് യു പി എസ് ബിനു (ബിനുശ്യാംജി) മെമ്പര്‍
12 വലിയകുളങ്ങര സി എന്‍ ഉണ്ണിക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
13 വാതല്ലൂര്‍ കോയിക്കല്‍ ജിമ്മി വി  കൈപ്പള്ളി മെമ്പര്‍