ക്ലോസ്

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – സ്ഥാനാർഥികൾ

<table><caption>സ്ഥാനാർഥികൾ </caption>
<thead>
<tr>
<th>ക്രമ നമ്പർ </th>
<th>സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേര് </th>
<th>പാർട്ടി </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>അഡ്വ. പ്രകാശ് ബാബു </td>
<td>ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി </td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>അഡ്വ.  മനു സി പുളിക്കൽ </td>
<td>കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ് )</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>അഡ്വ.  ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ </td>
<td>ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് </td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ഗീത അശോകൻ </td>
<td>സ്വതന്ത്രൻ </td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ആലപ്പി സുഗുണൻ </td>
<td>സ്വതന്ത്രൻ </td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>അഡ്വ. കെ.ബി.സുനിൽകുമാർ</td>
<td>സ്വതന്ത്രൻ </td>
</tr>
</tbody>
</table>