ക്ലോസ്

സി എച്ച് സി മുഹമ്മ

സി എച്ച് സി മുഹമ്മ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : mochcmuhamma[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : +91478-2865296
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍