ക്ലോസ്

യു എച്ച് റ്റി സി അമ്പലപ്പുഴ

യു എച്ച് റ്റി സി അമ്പലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : chcambalappuzha[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0477-2272129
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍