ക്ലോസ്

ബിഷപ്പ് മൂര്‍ വിദ്യാപിത് മാവേലിക്കര സ്കൂള്‍ ഇന്‍ മാവേലിക്കര, കേരളം