ക്ലോസ്

പി എച്ച് സി ബുദ്ധന്നൂര്‍

പി എച്ച് സി ബുദ്ധന്നൂര്‍ ആലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : phcbudhanor[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 0479-2323841
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റല്‍