ക്ലോസ്

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -കോമളപുരം ശാഖ

കോമളപുരം ,പി ബി നമ്പര്‍ 4,പാതിരപ്പള്ളി ,688521

ഇ-മെയില്‍ : iobkomalapuram[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 2258017