ക്ലോസ്

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് – എടത്വ ശാഖ

പില്‍ഗ്രിം സെന്റര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌,എടത്വ , 689573

ഇ-മെയില്‍ : roplg[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2212038