ക്ലോസ്

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ – അര്‍ത്തിങ്കല്‍ ശാഖ

അര്‍ത്തിങ്കല്‍ ,പിബി നമ്പര്‍1 , 688530

ഇ-മെയില്‍ : sbiarthunkal[at]eth[dot]net
ഫോണ്‍ : 2572029