ക്ലോസ്

ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് – എടത്വ ശാഖ

പില്‍ഗ്രിം സെന്റര്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌,എടത്വ , 689573

ഇ-മെയില്‍ : roplg[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2212038

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ , പി.ബി നമ്പര്‍ 5,കോടതി റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : cgnrbr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04792452498

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -കല്ലുമല ശാഖ

കല്ലുമല , മാവേലിക്കര, 690101

ഫോണ്‍ : 2303332

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -കായംകുളം ശാഖ

കായംകുളം ,പി.ബി നമ്പര്‍ 20 ,187 എ മെയിന്‍ റോഡ്‌ ,നെല്‍സണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,690502

ഫോണ്‍ : 2442956

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -കുടശനാട് ശാഖ

കുടശനാട് , സൗപര്‍ണിക ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,689512

ഫോണ്‍ : 2388326

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -കോമളപുരം ശാഖ

കോമളപുരം ,പി ബി നമ്പര്‍ 4,പാതിരപ്പള്ളി ,688521

ഇ-മെയില്‍ : iobkomalapuram[at]rediffmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 2258017

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ , പി.ബി നമ്പര്‍ 5, കോടതി റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : cgnrbr[at]ernsco[dot]iobnet[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2452498

ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് -പുത്തന്‍കാവ്‌ ശാഖ

പുത്തന്‍കാവ്‌ ,(വിയ) ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,689123

ഫോണ്‍ : 2452368

ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,എം.സി.റോഡ്‌

ഇ-മെയില്‍ : ibchenr[at]satyammail[dot]com
ഫോണ്‍ : 2452272

കാനറ ബാങ്ക് – പുളിങ്കുന്ന് ശാഖ

വേലക്കളം ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,പുളിങ്കുന്ന്, 688504

ഫോണ്‍ : 2702224