ക്ലോസ്

തപാല്‍

ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

ആലപ്പുഴ നോര്‍ത്ത്,ആലപ്പുഴ,688 007

ഫോണ്‍ : 04772245275

ആലപ്പുഴ ബസാര്‍ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

ആലപ്പുഴ ബസാര്‍,ആലപ്പുഴ 688 012

ഫോണ്‍ : 04772243256

ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കല്‍ എന്‍.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കല്‍ എന്‍.ഡി.എസ്.ഒ ,ആലപ്പുഴ,688 010

ഫോണ്‍ : 04772252494

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്‌ ,ആലപ്പുഴ, 688 005

ഫോണ്‍ : 04772282041

എഴുപുന്ന ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

എഴുപുന്ന ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ചേര്‍ത്തല,ആലപ്പുഴ,688 548

ഫോണ്‍ : 04782872104

എഴുപുന്ന സൗത്ത് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

എഴുപുന്ന സൗത്ത് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ചേര്‍ത്തല,ആലപ്പുഴ,688 550

ഫോണ്‍ : 04782872105

കടക്കരപ്പള്ളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

കടക്കരപ്പള്ളി,ചേര്‍ത്തല,ആലപ്പുഴ,688 529

ഫോണ്‍ : 04782813124

കണിച്ചുകുളങ്ങര ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

കണിച്ചുകുളങ്ങര ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ചേര്‍ത്തല,ആലപ്പുഴ, 680 544

ഫോണ്‍ : 04782862360

കണ്ണാടി ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

കണ്ണാടി ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ആലപ്പുഴ,688 507

ഫോണ്‍ : 04772702306

കരുമാടിപോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

കരുമാടി,ആലപ്പുഴ, 688 564

ഫോണ്‍ : 04772272038