ക്ലോസ്

തപാല്‍

അമ്പലപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

അമ്പലപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ആലപ്പുഴ, 688 561

ഫോണ്‍ : 04772272009

അരൂക്കുറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

അരൂക്കുറ്റി,ചേര്‍ത്തല,ആലപ്പുഴ, 688 534

ഫോണ്‍ : 04782872107
വിഭാഗം / തരം: തപാല്‍

അരൂര്‍

അരൂര്‍6,ചേര്‍ത്തല,688534

ഫോണ്‍ : 04782872101

അര്‍ത്തുങ്കല്‍ പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ്

അര്‍ത്തുങ്കല്‍ 6, ചേര്‍ത്തല, ആലപ്പുഴ,88 530

ഫോണ്‍ : 04782572112
വിഭാഗം / തരം: തപാല്‍

അവലൂക്കുന്നു പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

അവലൂക്കുന്നു ,ആലപ്പുഴ, 688 006

ഫോണ്‍ : 04772235452

ആര്യാട് നോര്‍ത്ത് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

ആര്യാട് നോര്‍ത്ത് ഇ.ഡി.എസ്.ഒ ,ആലപ്പുഴ,688 542

ഫോണ്‍ : 04772290274

ആലപ്പുഴ ഇരുമ്പ്‌ പാലം പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

ആലപ്പുഴ ഇരുമ്പ്‌ പാലം ,ആലപ്പുഴ, 688011

ഫോണ്‍ : 04772251145

ആലപ്പുഴ എച്ച്.ഒ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്

വഴിചേരി വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ,688 001

ഫോണ്‍ : 04772245538

ആലപ്പുഴ കളക്ട്രേറ്റ് എന്‍.ഡി.എസ്.ഒ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ്

കളക്ട്രേറ്റ്,ആലപ്പുഴ, 688 001

ഫോണ്‍ : 04772252205