ക്ലോസ്

ജില്ലാ കമ്മീഷ്ണര്‍(ജി എസ് റ്റി)

Ramachandra Complex, Vazhicerry, Near Vazhicherry Bridge, Alappuzha – 688001

ഇ-മെയില്‍ : dcalp[at]keralataxes[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കമ്മീഷ്ണര്‍ (ജി എസ് റ്റി)
ഫോണ്‍ : 0477-2243596