ക്ലോസ്

ചന്ദ്രഹാസന്‍ വടുതല

ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസ് , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ആലപ്പുഴ - 688001

ഇ-മെയില്‍ : dio-alp[at]prd[dot]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍(ഐആന്റ് പി ആര്‍ ഡി)
ഫോണ്‍ : 04772251349