ക്ലോസ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍(പി ഡബ്ലൂ ഡി ) ബില്‍ഡിംങ്

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , ആലപ്പുഴ - 688001


ഉദ്യോഗപ്പേര് : എക്സിക്യൂട്ടിവ് എഞ്ചീനീയര്‍(പി ഡബ്ലൂ ഡി ) ബില്‍ഡിംങ്
ഫോണ്‍ : 04772251789