ക്ലോസ്

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസത്തിനു വേണ്ട അവശ്യ സാധനങ്ങൾ – ജില്ലാ കളക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു