വൈദ്യുതി

കെ എസ് ഈ ബി പുന്നപ്ര വൈദുതി ഭവന്‍

പുന്നപ്ര ,എന്‍.എച്ച് 47, കേരളം

കെ എസ് ഈ ബി പൂങ്കാവ് വൈദൃുതി ഭവന്‍

ഐക്യഭാരതം , എന്‍.എച്ച് 66, ആലപ്പുഴ , കേരളം 688008