ക്ലോസ്

ബാങ്കുകള്‍

കാനറ ബാങ്ക് – ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌ ശാഖ

ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡ്‌ , മുല്ലക്കല്‍, ആലപ്പുഴ, കേരള,688013

ഇ-മെയില്‍ : tvm0701[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04772260846

കാനറ ബാങ്ക് – മായിത്തറ ശാഖ

പതിനൊന്നാം മൈല്‍, മായിത്തറ, ചേര്‍ത്തല, കേരള, 688527

ഇ-മെയില്‍ : tvm1134[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04782813106

കാനറ ബാങ്ക് – മാവേലിക്കര ശാഖ

മാവേലിക്കര ,മേരിലാന്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,പുതിയകാവ് ,690101.

ഇ-മെയില്‍ : nri[dot]mavel[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2304124

കാനറ ബാങ്ക് – മുല്ലക്കല്‍ ശാഖ

XVII/1309, മുല്ലക്കല്‍ ,ആലപ്പുഴ,688010.

ഇ-മെയില്‍ : tvm0702[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04772251786

കാനറ ബാങ്ക് – ഹരിപ്പാട് ശാഖ

ഹരിപ്പാട് ഭവന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,മാധവ ജംഗ്ഷന്‍ ,എന്‍.എച്ച് 47,ഹരിപ്പാട്‌, 690514

ഇ-മെയില്‍ : tvmhari0860[at]canarabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04792413094

കാരൂര്‍ വൈശ്യ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് – ചെങ്ങന്നൂര്‍ ശാഖ

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ,15/537, സി.എം.സി,എം.സി.റോഡ്‌ ,659121

ഇ-മെയില്‍ : kayveebee[at]satym[dot]net[dot]in
ഫോണ്‍ : 2453311

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് – ഏഴുപുന്ന ശാഖ

ഏഴുപുന്ന,മാവേലി ഹൌസ്,ഏഴുപുന്ന .പി .ഒ 688548

ഇ-മെയില്‍ : cb237[at]corpbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2872025

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് – ചെറുകോല്‍ ശാഖ

ബില്‍ഡിംഗ്‌ ,ചെറുകോല്‍ ,മാവേലിക്കര, 690104

ഇ-മെയില്‍ : cb391[at]corpbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2305697

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് -ആറാട്ടുപുഴ വടക്ക് ശാഖ

ആറാട്ടുപുഴ വടക്ക്

ഇ-മെയില്‍ : cb433[at]corpbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2488264

കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബാങ്ക് -ചിട്ടിക്കാട് ശാഖ

ചിട്ടിക്കാട്‌ ബ്രാഞ്ച് ,പാതിരപ്പള്ളി,688521

ഇ-മെയില്‍ : cb390[at]corpbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 2258406