ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ്

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് മിനിട്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
Minutes of RTA Meeting held on 30.01.2019 07/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)
29.10.2018 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 12/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
11.07.2018 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 09/08/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
27.11.2017 തീയതി നടന്ന ആര്‍ ടി എ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മിനിട്സ് 28/11/2017 ഡൌണ്‍ലോഡ്(330 KB)