ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
RTA Meeting Agenda 24.07.2019 18/07/2019 കാണുക (314 KB)
2019 ജനുവരി 30 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 19/01/2019 കാണുക (2 MB)
2018 ഒക്ടോബര്‍ 29 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 20/10/2018 കാണുക (1 MB)
2018 ജൂലൈ 11 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 05/07/2018 കാണുക (149 KB)
2018 മാർച്ച് 12 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 10/03/2018 കാണുക (107 KB)