ക്ലോസ്

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
ചിത്രങ്ങളില്ല ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍ ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍ 04772252000
ചിത്രങ്ങളില്ല പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ് 04772245538