ക്ലോസ്

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ശ്രി. അജി ജേക്കബ്‌ കുരിയന്‍ വി ജില്ലാ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് അധികാരി keralp@nic.in 9446551550 04772252079 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001
മോഹനന്‍ കെ കെ അഡീഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ keralp@nic.in 9446917558 04772252079 എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001
പാര്‍വ്വതീ ദേവി പി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ keralp@nic.in 9446559585 04772252079 എന്‍.ഐ.സി. ജില്ലാ കേന്ദ്രം , ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, ആലപ്പുഴ - 688001