ജില്ലാ കളക്ടര്‍

ജില്ലാ കളക്ടര്‍ - സുഹാസ്‌ എസ് ഐഎഎസ്

ഡോ: അദീല അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ്

വിലാസം:ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ആലപ്പുഴ ,കേരളം ,ഇന്ത്യ -688001
ഫോണ്‍ : 91-477-2251720 (O), 91-477-2243721(R)
മൊബൈല്‍:+91-9447129011
ഫാക്സ്:91-477-2251720
ഇമെയില്‍:dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in