ജില്ലാ കളക്ടര്‍

ജില്ല കളക്ടർ

ഡോ.അദീല അബ്ദുള്ള ഐ എ എസ്

വിലാസം :ഒന്നാം നില, കളക്ടറേറ്റ്,ആലപ്പുഴ, കേരളം -68801 ,ഇന്ത്യ – 688 001
ഫോൺ : 91-477- 2251720 (O), 91-477-2243721(R)
മൊബൈൽ:+91-9447129011
ഫാക്സ് : 91-477-2251720
ഇമെയിൽ: dcalp[dot]ker[at]nic[dot]in