ക്ലോസ്

ആർ ആരെല്ലാം

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ പോലീസ്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
ജയദേവ് ജി ഐപിഎസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി04772239326

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
എ. അലക്സാണ്ടര്‍ ഐ എ എസ്ജില്ല കളക്ടര്‍04772251720
രാജേശ്വരിജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌9446384386
എ. ബദറുദീൻജില്ലാ ജഡ്ജി0477-2262496
മോബി ജെഅഡിഷണല്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് & ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍9539562912
ഇലാക്കിയ ഐഎഎസ്സബ് കളക്ടർ0477-2263441
ആര്‍ ഡി ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍ആര്‍ ഡി ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍04792452225
ലതി കെ പിജില്ലാ ആസൂത്രണ ആഫീസര്‍04772252064
ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍)ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍)04772253257
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , സെക്രട്ടറിജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , സെക്രട്ടറി04772253836
ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഒാഫീസര്‍ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഒാഫീസര്‍04772251518

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍04772252000
പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ്പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ്04772245538

മറ്റുള്ളവ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസര്‍ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസര്‍04772263404