ക്ലോസ്

ആർ ആരെല്ലാം

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ ഭരണകൂടം

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
എം അഞ്ജന ഐ എ എസ്ജില്ല കളക്ടര്‍04772251720
ജി വേണുഗോപാല്‍ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌9446564463
കെ.എം.ബാലചന്ദ്രന്‍ജില്ലാ ജഡ്ജി04772243496
പി. സുരേന്ദ്രന്‍ ഐപിഎസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി04772239326
അബ്ദുല്‍ സലാംഅഡിഷണല്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് & ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍8547610042
വി കെ ആര്‍ തേജ മൈലാവരപ്പ് ഐഎഎസ്സബ്കളക്ടര്‍9447495002
ആര്‍ ഡി ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍ആര്‍ ഡി ഒ ചെങ്ങന്നൂര്‍04792452225
ലതി കെ പിജില്ലാ ആസൂത്രണ ആഫീസര്‍04772252064
ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍)ജില്ലാ രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍)04772253257
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , സെക്രട്ടറിജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , സെക്രട്ടറി04772253836

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ്

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍ജില്ലാ ടെലികോം മാനേജര്‍ ബി. എസ്. എന്‍ .എല്‍04772252000
പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ്പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍,ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഒാഫീസ്04772245538

മറ്റുള്ളവ

പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഫോണ്‍
ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസര്‍ജില്ലാ സ്റ്റേഷനറി ഓഫീസര്‍04772263404