ക്ലോസ്

ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്

ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘത വിലയിരുത്തൽ – അന്തിമ പഠന റിപ്പോർട്ട് 20/05/2024 കാണുക (7 MB)