ക്ലോസ്

കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കന്നിട്ടപ്പറമ്പ് (GPM) പാലം നിർമ്മാണം – സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ – വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 20/11/2023 കാണുക (255 KB)