ക്ലോസ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പോതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചിലവുകളുടെ നിരക്കുപട്ടിക (പുതുക്കിയത്)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പോതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചിലവുകളുടെ നിരക്കുപട്ടിക (പുതുക്കിയത്)
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ 2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പോതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ചിലവുകളുടെ നിരക്കുപട്ടിക (പുതുക്കിയത്) 26/03/2019 കാണുക (260 KB)