ക്ലോസ്

തൊഴില്‍ മേള പൊതു വിവരങ്ങള്‍

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

തൊഴില്‍ മേള പൊതു വിവരങ്ങള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
14-12-2021 നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ K-DISC തൊഴിൽ മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രത്യേക യോഗത്തിന്റെ നടപടികുറിപ്പ് 14/12/2021 കാണുക (1 MB)
20-11-2021 നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ K-DISC തൊഴിൽ മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രത്യേക യോഗത്തിന്റെ നടപടികുറിപ്പ് 20/11/2021 കാണുക (187 KB)
16-11-2021 നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ K-DISCതൊഴിൽ മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രത്യേക യോഗത്തിന്റെ നടപടികുറിപ്പ് 16/11/2021 കാണുക (83 KB)
12-11-2021 നു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ തൊഴിൽ മേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രത്യേക യോഗത്തിന്റെ നടപടികുറിപ്പ് 12/11/2021 കാണുക (176 KB)
ക്യാമ്പയിൻ രൂപരേഖ 29/11/2021 കാണുക (418 KB)
കെകെഇഎം തൊഴിൽ മേള – തിയതിയും സ്ഥലവും പട്ടികയും 06/12/2021 കാണുക (312 KB)
തൊഴിൽ മേള രൂപീകരണ കമ്മിറ്റി 29/11/2021 കാണുക (353 KB)