ക്ലോസ്

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
19-10-2020-05 19/10/2020 കാണുക (443 KB)
ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – 102 അരൂർ എൽഎസി യുടെ ഫലം 26/10/2019 കാണുക (2 KB)
വിഡിയോ കാണൽ സംഘം 28/09/2019 കാണുക (443 KB)
വിഡിയോ നിരീക്ഷണ സംഘം 28/09/2019 കാണുക (451 KB)
ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് 28/09/2019 കാണുക (381 KB)
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ – നിരക്ക് പട്ടിക 27/09/2019 കാണുക (349 KB)