ക്ലോസ്

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട

രേഖകൾ തരം തിരിച്ചു കാണുവാൻ

തരംതിരിക്കുക

ആര്‍ ടി എ മീറ്റിംഗ് അജണ്ട
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2021 ഒക്ടോബർ 13-)o തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 05/10/2021 കാണുക (1 MB)
2020 മാർച്ച് 11 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 03/03/2020 കാണുക (314 KB)
2019 നവംബര്‍ 20 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 14/11/2019 കാണുക (172 KB)
RTA Meeting Agenda 24.07.2019 18/07/2019 കാണുക (314 KB)
2019 ജനുവരി 30 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 19/01/2019 കാണുക (2 MB)
2018 ഒക്ടോബര്‍ 29 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 20/10/2018 കാണുക (1 MB)
2018 ജൂലൈ 11 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 05/07/2018 കാണുക (149 KB)
2018 മാർച്ച് 12 തീയതിയിലെ ആർ ടി എ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട 10/03/2018 കാണുക (107 KB)