ക്ലോസ്

ഹഷീര്‍.എ

ഇ-മെയില്‍ : kwamavelikkara[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കേരള ജല സേചന വകുപ്പ്, അസി. എക്സി. എഞ്ചിനീയര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547638223
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792303264