ക്ലോസ്

വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍

ഇ-മെയില്‍ : nodalalp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : വെബ്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9400482968
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 9400482968