ക്ലോസ്

ലേ സെക്രട്ടറി , മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്


ഉദ്യോഗപ്പേര് : Lay Secretary , Medical College